ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ve açıklamalardan (Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu ToptanKuruyemisMarketi.com Portalı Üyelik Sözleşmesi (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır),
 www.ToptanKuruyemisMarketi.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
 
2. Tanımlar
 
"Alıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" hizmetini kullanmak suretiyle; "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi" üzerinden "Satıcı" tarafından satıma arz edilen mal ve hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi olan "Üye". 
"Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi": "Alıcı" ve "Satıcı" arasında akdedilmiş olan satış akdinin "ödemeye" ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak işbu sözleşme'de belirtilen koşullar dahilinde "ToptanKuruyemisMarketi.com" tarafından sağlanan hizmet. 
"Güvenli Hesap": "Güvenli Elektronik Ticaret Sistemi"ndeki ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından yönetilen banka neznindeki havuz hesabı. 
"Üye": ToptanKuruyemisMarketi.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler. 
"Kullanıcı": "SİTE"ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi. 
"Satıcı": İşbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret" hizmetini kullanmak suretiyle "Üye"lere yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi "Üye". 
"Portal": ToptanKuruyemisMarketi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.
"ToptanKuruyemisMarketi.comÜyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda " ToptanKuruyemisMarketi.com "a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası. "İlan Programları": " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından "Portal" içinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Ek-2’de genel bir şekilde kapsamı açıklanan, " ToptanKuruyemisMarketi.com Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, yayınlanma süresi, satış fiyatı, ödeme koşulları gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye’nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilan/lar.
ToptanKuruyemisMarketi.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından ortaya konulan uygulamalar. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.
"ToptanKuruyemisMarketi.comARA YÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "ToptanKuruyemisMarketi.com VERİTABANIN"dan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları " ToptanKuruyemisMarketi.com "e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
ToptanKuruyemisMarketi.comVERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "ToptanKuruyemisMarketi.com"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı. 
 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin " ToptanKuruyemisMarketi.com" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları
 
4.1. Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
 
4.2. "Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
 
4.3. " ToptanKuruyemisMarketi.com " her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun " ToptanKuruyemisMarketi.com " bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "ToptanKuruyemisMarketi.com" tarafından tespit edilmesi veya " ToptanKuruyemisMarketi.com "in ticari kararları veya “ToptanKuruyemisMarketi.com” tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda " ToptanKuruyemisMarketi.com "in kendi iradesi ile verilecektir.
 
5. Hak ve Yükümlülükler
 
5.1. "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
 
5.1.1. Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 
5.1.2. "Üye", " ToptanKuruyemisMarketi.com "un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde “Üye”nin “Portal” üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca “ToptanKuruyemisMarketi.com”a beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya “Alıcı” ve “Satıcı” üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin “ToptanKuruyemisMarketi.com”a bildirilmesi halinde “ToptanKuruyemisMarketi.com” “Üye”nin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.   
 
5.1.3. "Üye"lerin, " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla " ToptanKuruyemisMarketi.com Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, " ToptanKuruyemisMarketi.com "in ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 
5.1.4. "Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "PORTAL" üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Üye"ler tarafından " ToptanKuruyemisMarketi.com "a iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 
5.1.5. "Üye"ler, " ToptanKuruyemisMarketi.com "un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 
5.1.6. " ToptanKuruyemisMarketi.com "un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", " ToptanKuruyemisMarketi.com "un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla " ToptanKuruyemisMarketi.com " ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı " ToptanKuruyemisMarketi.com "un doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
5.1.7. “ToptanKuruyemisMarketi.com”, “Portal” üzerinde yer alan ilanlar ve " ToptanKuruyemisMarketi.com ARAYÜZÜ" ile ilgili olarak “Kullanıcı”ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “ToptanKuruyemisMarketi.com ARAYÜZÜ'NÜ kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, “ToptanKuruyemisMarketi.com” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine “ToptanKuruyemisMarketi.com” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen " ToptanKuruyemisMarketi.com VERİTABANI"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması  hukuka aykırı olup; " ToptanKuruyemisMarketi.com’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır. 
 
5.1.8. " ToptanKuruyemisMarketi.com VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ToptanKuruyemisMarketi.com’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 
5.1.9. "Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı " ToptanKuruyemisMarketi.com "un, " ToptanKuruyemisMarketi.com " çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 
5.1.10. "Üye" Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili " ToptanKuruyemisMarketi.com "un herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde ieçrisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, " ToptanKuruyemisMarketi.com "un ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
5.1. " ToptanKuruyemisMarketi.com "un Hak ve Yükümlülükleri
 
5.2.1. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili " ToptanKuruyemisMarketi.com Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “ToptanKuruyemisMarketi.com” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. 
 
5.2.2. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, " ToptanKuruyemisMarketi.com "un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından yapabilir. " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 
5.2.3. "Portal" üzerinden, " ToptanKuruyemisMarketi.com "'un kendi kontrolünde olmayan "Satıcı"lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " ToptanKuruyemisMarketi.com "in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 
5.2.4. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 
5.2.5. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; " ToptanKuruyemisMarketi.com " bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 
5.2.6. " ToptanKuruyemisMarketi.com ", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
  
6. Ek Hizmetler
 
"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları portalın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
 
7. Gizlilik Politikası
 
" ToptanKuruyemisMarketi.com ", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin Yukarda  yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. " ToptanKuruyemisMarketi.com " "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
 
8. Diğer Hükümler

ÜYE, üyelik formunu doldururken karşısına çıkan "Kampanya ve yenilikler hakkında bilgi almak istiyorum." kutucuğunu işaretleyerek üyeliğini tamamladığında, www.ToptanKuruyemisMarketi.com portalının mülkiyet sahibi Saraçoğlu Kuruyemiş ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti. firmasına bu konuda onay vermiş sayılır, dolayısıyla firmanın diğer portalleri için de onay vermiş sayılır. Üye, bu kutucuğu işaretleyerek kendisine firmamız tarafından gönderilen e-posta, yazılı posta, SMS mesajı, vb iletişim araçları tarafından kendisine gönderilen bilgiyi almak istediğini kabul etmiştir.

9. Fikri Mülkiyet Hakları
 
Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla " ToptanKuruyemisMarketi.com ", " ToptanKuruyemisMarketi.com ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "ToptanKuruyemisMarketi.com"un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "" ToptanKuruyemisMarketi.com 'e ait ve/veya " ToptanKuruyemisMarketi.com " tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, " ToptanKuruyemisMarketi.com " hizmetlerini, " ToptanKuruyemisMarketi.com " bilgilerini ve "" ToptanKuruyemisMarketi.com "’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının " ToptanKuruyemisMarketi.com "un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "ToptanKuruyemisMarketi.com" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde " ToptanKuruyemisMarketi.com "un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "ToptanKuruyemisMarketi.com" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde " ToptanKuruyemisMarketi.com "; " ToptanKuruyemisMarketi.com " hizmetleri, " ToptanKuruyemisMarketi.com " bilgileri, " ToptanKuruyemisMarketi.com " telif haklarına tabi çalışmaları, " ToptanKuruyemisMarketi.com " ticari markaları, " ToptanKuruyemisMarketi.com " ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
 
10. Sözleşme Değişiklikleri
 
" ToptanKuruyemisMarketi.com ", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
 
11. Mücbir Sebepler 
 
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, " ToptanKuruyemisMarketi.com " işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, " ToptanKuruyemisMarketi.com " için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için " ToptanKuruyemisMarketi.com "den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve " ToptanKuruyemisMarketi.com "in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 
12. Uygulanacak Hukuk ve Yetki 
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
13. "ToptanKuruyemisMarketi.com" Kayıtlarının Geçerliliği
 
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda " ToptanKuruyemisMarketi.com "in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini," ToptanKuruyemisMarketi.com "i yemin teklifinden ber?i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
14. Yürürlülük
 
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.